7- Hisse Devri(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Sermaye payının devrine onay veren Noter onaylı (7.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 asıl 2 fotokopi).Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26) .

3) (7.3)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl- 1adet fotokopi ) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

4) Çağrılı genel kurullarda (7.4)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

5) Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı hisse devir sözleşmesi (2 asıl)

6) Devir eden ve devir alan ortakların kaydedildiği pay defteri sayfalarının fotokopileri (Yetkili müdür tarafından imzalanmış)

7) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların;

a) T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

b) Muhtardan veya E Devletten çıkarılan ikametgâh belgesi (1 adet asıl)

c) Fotoğraf (2 adet)

8) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a)Tüzel kişiliğin genel kurulunun / yönetim kurulunun alacağı (7.5)İŞTİRAK KARARI noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b)Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu/müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet)

c)Tüzel kişinin Merkezi, Kumluca Ticaret Sicilinde kayıtlı değilse son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi (1 adet),

d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin; T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),Muhtardan veya E Devletten çıkarılan ikametgâh belgesi (2 adet asıl), Fotoğraf (2 adet) e)Hisseleri devir alan yabancı ortak olması durumunda; ortak tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi

 NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Notlar:

a) Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması zorunludur.  

b) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın noter onaylı Pasaport Çevirisi (2 adet)- Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl)  ile potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir (7.6)beyan.

c) Hisse devri kararlarında sermayenin ödendiğinin belirtilmesi gerekmemektedir. Belirtildiği takdirde sermayenin ödendiğine ilişkin SMMM raporu ve faaliyet belgesi eklenmesi gerecektir.

d)Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa müdür atanması veya iptaline ilişkin evraklar ilave edilecektir.

e)Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı(anne, baba şirket ortağı değilse)

f)Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı aslı veya aslı gibidir onaylı

g)Hazırlanan belgelerde yeni ortakların T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

h) Hisse Devri (Tek Ortaklı) Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 102-103

 Birden çok ortaklı olarak kurulan şirketin ortak sayısı sonradan bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde şirket müdürlerine yazıyla bildirilir. Şirket müdürleri, bildirimin alınması tarihinden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, bu tek ortağın adı ve soyadını veya unvanını, kimlik numarasını, yerleşim yerini veya merkezini ve vatandaşlığını ilgili müdürlüğe tescil ettirmekle yükümlüdür(TSY-102):

ı)Hisse Devri (Şirket Çok Ortaklı Olacaksa) Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescili için yukarıda sayılan belgelerle otuz gün içinde ilgili müdürlüğe başvurulur (TSY-103):

About Author