1- KAYIT

* KAYIT İÇİN GERÇEK KİŞİ TACİR OLAN KİŞİLERDE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMALARI (1.SINIF TÜCCAR) ZORUNLULUĞU BULUNMAKTADIR. İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE VERGİ KAYDI BULUNANLARIN KAYDI YAPILMAMAKTADIR. (T.T.K. Md.11-15-18-64-68)

* Gerçek kişi tacirlerin birden fazla faaliyet konusu var ise ve faaliyet konuları birbirinden ayrı olması halinde her bir faaliyet konusu için ayrı ayrı kayıt oluşturulur. 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 44.maddesinin 3 fıkrasında “Gerçek kişi tacirlerin faaliyet konuları birbirinden farklı olan birden çok ticari işletmesinin bulunması halinde, ticaret unvanına her işletme dolayısıyla ayırt edici ilaveler yapılarak tescil olunur” denilmektedir

1. Gerçek kişiler için (1.1) ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Odaya kayıt için) (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)  veya  Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekir.

2. (1.2)MESLEK GRUBU LİSTESİ  (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış)

3. (1.3)DİLEKÇE  (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış. Yevmiye defteri önyüz fotokopisini kontrol ibraz için ediniz.

4. T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi  (1 adet)

5. E devletten (barkotlu) veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi  (1 adet asıl)

6. Fotoğraf  (2 adet)

7. Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebilmektedir. Bu durumda olan yetkililer için fiziki imza beyanı talep edilmeyecektir. (4/3/2022 tarihli 72558467 sayılı Bakanlık Genelgesi) Kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda temin edilememesi halinde Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl). Beyannameyi Mersis talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

8. Vergi Dairesinden  “GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜKELLEF GÖRÜNTÜLEME” belgesi (2 adet asıl)

9. İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin kuruluş işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısıyla ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği  (2 adet asıl) aranır.

10. Gerçek kişi yabancı uyruklu ise;

a ) Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl); adresi yurtdışında ise adresi gösterir(1.5)BEYAN

b ) Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c ) Fotoğrafı (2 adet)

NOTLAR

* Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında 150.000,00 TL ve  üzeri sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamın tespitine ilişkin (1.4)SMMM / YMM Raporu ve Mali Müşavir faaliyet belgesi

***https://mersis.gtb.gov.tr/adresinden (BAŞVURULAR — KURULUŞ BAŞLAT– TİCARİ İŞLETME– GERÇEK KİŞİLERE AİT TİCARİ İŞLETME) elektronik başvurusu yapmanız gerekiyor.***

About Author