5- Olağan Genel Kurul(A.Ş.)

2. Tescil yok ise (5.2)DİLEKÇE (Yönetim kurulu tarafından imzalanmış)

3. Genel kurul toplantı evrakları;

a. Noter onaylı (5.3)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) 1 asıl 1 fotokopi

b. (5.4)Hazır bulunanlar listesi ( 1 asıl 1 fotokopi) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

c. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (5.5)(bakanlık temsilcisi zorunlu olan anonim şirketler için) Genel kurul toplantılarında (Ek ibare:RG-9/10/2020-31269)  Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin tüm genel kurul toplantıları bakanlık temsilcisi talep edilmeden de yapılabilir. (Yönetmelik Madde 32)

d. Çağrılı genel kurullarda 5.6 Yönetim Kurulu Gündem kararı(2adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri. (Çağrısız genel kurullar için gündem kararına gerek yoktur.)

e. Genel Kurulda yönetim seçimi var ise görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı (5.7)Yönetim Kurulu Kararı (1 adet asıl – 1 fotokopi) Bu kararda yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numaraları) belirtilmelidir

f) Tüzel kişi ortağın yönetim kuruluna seçilmesi halinde; tüzel kişi adına imza atacak, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair noter onaylı tüzel kişinin (5.8)Yetkili Organ Kararı.

g. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyanları(TSY Madde 69/h) (5.9)beyan belgesi,

h.  Yabancı uyruklu yönetim kurulu üyesi var ise;

Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya Adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi. Adresi yurtdışında ise adresi gösterir(5.10)beyan

Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

 Fotoğrafı (2 adet)

Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (2 adet asıl)

h. Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin; 
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet ), 
b) E Devletten veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl), 
c) Fotoğrafı (2 adet), 
d) Temsile yetkili yönetim Kurulu üyelerinin imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde şirket unvanı altında düzenlenmiş, Ticaret Sicil Müdürlüğünde veya noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi Mersis Başvuru Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)     

 Notlar:

(a) Bakanlık temsilcisinin katılmadığı genel kurullarda, şirketin ortaklık durumunun kontrol edilebilmesi için PAY DEFTERİNİN Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

(b) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author