2- Şube Açılışı(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Tüzel kişiler için (2.1) Oda Kayıt Beyannamesi(Şube yetkileri tarafından imzalanmış)

2) (2.2)Meslek grubu listesi( Şube yetkileri tarafından imzalanmış)

3) (2.3)Dilekçe ( Şube yetkileri tarafından imzalanmış)

4) Şube açılışına ilişkin (2.5)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (Noter tasdikli 1 asıl 2 fotokopi)

5) (2.6)Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 adet asıl-1 adet fotokopi) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

6)   Çağrılı genel kurullarda (2.7)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderilerin fotokopileri  (Çağrısız Genel kurullarda gündeme gerek yoktur)

7) Yetkililerin;

a) T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

b) Muhtardan veya E Devletten alınmış ikametgâh belgesi (1 adet asıl)

c) Fotoğraf (2 adet)

d) Kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı Türkçe tercüme edilmiş pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl), Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi(1 adet asıl)

8) Şube adına imzaya yetkili olan kişi veya kişilerin imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

9) Pay sahipleri dışından müdür seçimi var ise seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi (Bu belgelerde; müdürlüğe seçilen kişilerin; uyruğu, T.C. kimlik numarası(yabancı uyruklu ise vergi numarası ve pasaport numarası), yerleşim yeri adresi yer almalıdır.) (2.8)Görev-Kabul-Beyanı

10) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor

About Author