3- Merkez Nakli(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;

GEREKLİ EVRAKLAR

1) Kayıtlı bulunan Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş sicil özetini gösterir 111 madde belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

2) Tüzel Kişiler için (3.1)ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Müdürler tarafından imzalanmış)

3)(3.2)MESLEK GRUBU LİSTESİ (Müdürler tarafından imzalanmış)

4) (3.3)Dilekçe (Yetkili/Yetkililer tarafından imzalanmış)

5) Noter onaylı (3.4) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 asıl 2 fotokopi) ile Merkez nakli (3.5)tadil metni ( 2 adet asıl) Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26)

6) (3.6)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 adet fot.) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) Hazır Bulunanlar Listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

7) Çağrılı genel kurullarda (3.7)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

8) Bütün ortak ve yetkililerin;

a) T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

b) Muhtardan veya E Devletten çıkarılan ikametgâh belgesi (1 adet asıl)

c) Fotoğraf (2 adet)

d) Kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı Türkçe tercüme edilmiş pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl), Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi(1 adet asıl)

9) Şirket müdürü veya müdürlerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğünde  onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl- 1 adet fotokopi).  (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.) 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author