23- Tasfiye Sonu Kapanış(A.Ş.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 88):

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Noter Onaylı (23.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) ( 1 asıl 2 fotokopi )

3) (23.3)Hazır bulunanlar listesi ( 1 asıl-1 fotokopi). Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (23.4)(Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl-1 fotokopi). Genel kurul toplantılarında (Ek ibare:RG-9/10/2020-31269)  Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin tüm genel kurul toplantıları bakanlık temsilcisi talep edilmeden de yapılabilir. (Yönetmelik Madde 32)

5) Çağrılı genel kurullarda (23.5)Yönetim Kurulu Gündem Kararı(2 fotokopi) ve varsa  gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri. (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

6) Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (Tasfiye Memuru bilançonun  altına  Şirketin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sunulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanı imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alınan damga vergisi makbuzu alınız.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

About Author