11- Yönetim Kurulu Üye Değişikliği(A.Ş.)

2.İstifa ve ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere üye atanmasına, yeni oluşan yönetim kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzamına ilişkin noter onaylı (11.2)Yönetim Kurulu Kararı (1 asıl 2 fotokopi)

3. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin (11.3) görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belgeleri,Bu belgelerde;

a)Yönetim kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; uyruğu, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri

b) Yönetim kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı Türkçe tercüme edilmiş Pasaport çevirisi (2 adet asıl) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.(1 asıl-1 fotokopi)- Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl-1 fotokopi)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl-1 fotokopi)  ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir (11.4)BEYAN

4. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl – 1 fotokopi),

5.Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet ),

b) E Devletten veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğrafı (4 adet),

ç) Yeni atanan üye/üyeler  yetkili ise ; yetkili kişi veya kişilerin imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl). Beyannameyi Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

About Author