7- Hisse Devri(A.Ş.)

Not: Anonim şirketlerde hisse devri zorunlu değildir talep edilmesi durumunda tescilsiz ilan edilir. Ancak anonim şirket tek ortaklı bir anonim şirket olacaksa, tek ortaklı olan anonim şirketin ortağı değişecekse veya tek ortaklı olan anonim şirket çok ortaklığa geçecek ise tescili zorunludur.

A-NORMAL HİSSE DEVRİ (Talep Edilmesi Halinde Tescilsiz İlan Edilir)

1. (7.1)DİLEKÇE(yönetim kurulu tarafından imzalanmış)

2. Noterlikçe düzenlenmiş Hisse Devir Sözleşmesi ( 2 asıl) veya Pay Senedi (1 fotokopi)  veya Geçici İlmühaber (1 fotokopi)

3. Pay defteri noter tasdikli (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet asıl,1 er adet fotokopi),

4. Noter onaylı (7.2) Yönetim Kurulu Hisse Devir Kararı (1 asıl 2 fotokopi )

5. Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),E devletten veya Muhtardan onaylı ikametgah belgesi ( 2 adet asıl),Fotoğraf (4 adet), Yeni ortak Yabancı uyruklu ise; Noter onaylı pasaport sureti(2 adet Asıl) – İkameti Türkiye’de ise İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir  (7.3)beyan

6. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

c) Tüzel kişilik yetkilerinin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi(2 adet)

d)Tüzel kişiliğin yetkililerinin E devletten veya muhtardan onaylı ikametgah belgesi   ( 2adet asıl),

e)Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (2 adet)

A-TEK PAY SAHİPLİĞİNİN TESCİLİ

2) Noter Onaylı Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet asıl suret-1’er adet fotokopi)

3) Noter onaylı  (7.5) Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipliği Kararı ( 1 asıl 2 fotokopi )

4) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),E devletten veya Muhtardan onaylı ikametgah belgesi ( 2 adet asıl),Fotoğraf (4 adet), Yeni ortak Yabancı uyruklu ise; Noter onaylı pasaport sureti(2 adet asıl) – İkameti Türkiye’de ise İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir  (7.6)beyan 

5) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin;  T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),E devletten veya Muhtardan onaylı ikametgah belgesi ( 2 adet asıl), fotoğrafı (2 adet).

6) Şirketin tek pay sahipliğinden çıkması halinde de tescil edilir. Bunun için yukarıdaki belgelerle birlikte Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı Müdürlüğümüze ibraz edilmelidir

B-TEK PAY SAHİPLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİ

2) Noter Onaylı Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet asıl suret),

3) Noter onaylı (7.8)Yönetim Kurulu Tek Pay Sahipliği Değişikliği Kararı ( 1 asıl 2 fotokopi )

4) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),E devletten veya Muhtardan onaylı ikametgah belgesi ( 2 adet asıl),Fotoğraf (2 adet), Yeni ortak Yabancı uyruklu ise; Noter onaylı pasaport sureti(2 adet asıl) – İkameti Türkiye’de ise İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir (7.9)beyan 

5) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin;  T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet), E Devletten veya Muhtardan onaylı ikametgah belgesi ( 2 adet asıl), fotoğrafı (2 adet).

6) Şirketin tek pay sahipliğinden çıkması halinde de tescil edilir. Bunun için yukarıdaki belgelerle birlikte Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı Müdürlüğümüze ibraz edilmelidir.   

C-TEK PAY SAHİPLİĞİNDEN ÇIKIŞ TESCİLİ

2) Noter Onaylı Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet asıl suret-1’er adet fotokopi)

4) Şirkete devir neticesinde yeni ortaklar giriyorsa yeni ortakların; T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),E devletten veya Muhtardan onaylı ikametgah belgesi ( 2 adet asıl),Fotoğraf (2 adet), Yeni ortak Yabancı uyruklu ise; Noter onaylı pasaport sureti(2 adet asıl) – İkameti Türkiye’de ise İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir  (7.12)beyan 

5) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin ortaklar kurulunun / yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi), Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin en son yönetim kurulu seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi

c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin;  T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet),E Devletten veya Muhtardan onaylı ikametgah belgesi ( 2 adet asıl), fotoğrafı (2 adet).

Notlar:

(a) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren  yedi  gün içinde, şirketin  tek pay  sahipli bir anonim  şirket  olduğunu  tescil  ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. (TTK. M.338/2)

(b) Ortaklar arasında Yabancı uyruklu gerçek veya yabancı uyruklu tüzel kişilerin olması halinde karara vergi numarası yazılmalı ve potansiyel vergi numarasını gösteren belge eklenmelidir.

(c) Mevcut Anonim Şirket Yönetim Kurulu Esas Sözleşmede Yazılı Sayıdan Farklı Bir Sayıda Seçilecekse Veya Yönetim Kuruluna Dışarıdan Herhangi Bir Üye Girecekse Esas Sözleşmenin İlgili Maddelerinde Tadil Yapılması Gerekmektedir.

Örnek madde metni

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :

Madde7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek ( 3 ) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İbaresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek …….üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür” şeklinde tadil edilir.,

D-VERASETEN HİSSE İNTİKALİ 

(Vesaret sonucu tek ortaklı anonim şirketin tek ortaklık durumu devam ediyor ise veya tek ortaklıktan çıkılıyor ise tescil edilir. Tek ortaklılık durumu hariç Talep Edilmesi Halinde Tescilsiz İlan Edilir)

3) Mahkemeden veraset ilamı veya Noterden mirasçılık belgesi (1 adet asıl veya onaylı sureti)

4) Pay defteri fotokopisi (Vefat eden ve devir alan ortakların kaydedildiği sayfalar – 1’er adet)

5) Varsa Noterde düzenlenmiş Feragatname (1 adet asıl) 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author