1- Yeni kuruluş(LTD.)

LİMİTED ŞİRKET YENİ KAYIT

1. Tüzel kişiler için  (1.1) ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Müdürler tarafından imzalanmış)

2.  (1.2) MESLEK GRUBU LİSTESİ (Müdürler tarafından imzalanmış)

3.  (1.3) DİLEKÇE (Müdürler tarafından imzalanmış)

4.  Kurucular tarafından imzalı Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından onaylanmış  Limited Şirket Sözleşmesi (1 adet asıl 2 örnek)

5. Bir tüzel kişinin şirket ortağı olması veya şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin (1.8)YETKLİ ORGAN KARARI (İştirak Kararı) noter onaylı örneği (2 adet asıl),

6. Ortak ve müdürlerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

b) E devletten alınmış veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl)

c)  Fotoğraf (2 adet)

7. Şirket adına imzaya yetkili olan kişi veya kişilerin imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğünce  onaylanmış imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz. İmza beyanının sicil müdürlükleri tarafından çıkarılacağına dair 1.4 resmi gazete

8. Pay sahipleri dışından müdür seçilir  ise; seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi (Bu belgelerde; müdürlüğe seçilen kişilerin; uyruğu, T.C. kimlik numarası(yabancı uyruklu ise vergi numarası ve pasaport numarası), yerleşim yeri adresi yer almalıdır.) (1.5)GÖREV KABUL BEYANI

9. Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

10. Ayni sermaye konuluyor ise;

a-Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

b-)Konulan ayni sermayenin üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

c-)Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerinin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

11. Tüzel Kişilik Ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin yetkili organı tarafından alınan (1.8)iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (2 asıl) bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirteceklerdir. Merkezi Kumluca sicil bölgesi dışında ise son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi (1 adet asıl)

b) Tüzel kişilin en son anonim şirketin yönetim kurulu/limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet)

c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin E devletten veya muhtardan onaylı ikametgâh belgesi aslı (2 adet)

e) Tüzel kişiliğin temsilcisine ait fotoğraf (4 adet)

12. YABANCI UYRUKLU ORTAK VE MÜDÜR VARSA

A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;

-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl,1 fotokopi); adresi yurtdışında ise adresi gösterir  (1.7)Beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl)

– Fotoğrafı (2 adet)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi(1 adet asıl)

B-Yabancı  Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;

– Şirketin güncel; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

İştirak kararı veya vekâletname. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda veya vekâletnamede  şirkete kurmak için gerekli evrakları imzalamaya ve kurulucak şirkete temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

– Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

– Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;

     * Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (2 adet asıl)

     * Fotoğrafı (2 adet)

     * Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

     * Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl,) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir (1.6)Beyan

NOTLAR:

1. Limited şirketler en az 50.000 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır.

2.Limited Şirketlerde kuruluş tescilinden önce bankaya bloke ettirilen sermayenin 1/4 ünün ödenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca rekabet kurumu için bankaya yatırılan on binde dört ücreti odamız tarafından tahsil edilmektedir.

3. Limited Şirketlerde şirket müdürünün en az birinin şirket ortağı olması zorunludur.

4. Birden fazla müdür olması halinde ortak olup olmadığına bakılmaksızın müdürlerden birisi Müdürler Kurulu Başkanı olmak zorunludur.

5- Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

6-Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author