22- Tasfiyeden Dönüş(A.Ş.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 88):

Genel Kurul. TTK nın 548 inci maddesi uyarınca tasfiyeden dönmeye karar verebilir. Bu durumda tasfiye memurları aşağıdaki belgeler ile tescil isteminde bulunurlar.

 GEREKLİ EVRAKLAR

2) Noter onaylı Tasfiyeden dönülmesine ilişkin (22.2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı(TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) ( 1 asıl 2 fotokopi )

4) Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair(22.4)tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK 548/3)

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (22.5)(Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

6) Çağrılı genel kurullarda (22.6)Yönetim Kurulu Gündem Kararı  ( 2 fotokopi) ve varsa  gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri. (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

About Author