24- Tasfiye Sonu Kapanış(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86/2):

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Noter onaylı (24.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 adet asıl 2 adet fotokopi)

3) (24.3)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 adet fot.). Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

4) Çağrılı genel kurullarda (24.4) Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

5) Genel kurul tarafından onaylanmış, Genel Kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş son ve kesin bilanço (Tasfiye Memuru bilançonun  altına  “Şirketin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur” ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sunulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanı imzalayacak)

6) Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce veya en geç terkin başvurusu ile birlikte şubelerin terkini başvurusu da yapılmalıdır.

NOT

1- Alacaklılara karşı çağrı ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde üç kez yayımlanmış, üçüncü ilanın yayımlanmasının üzerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği zorunlu bekleme süresi (çağrı ilanında ki süre) tamamlandıktan sonra tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.

2- Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan (24.5)Alacaklılara Çağrı Listesi sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.

 https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author