23- Tasfiyeden Dönüş(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104):  Anonim şirketlerin sona ermelerine, tasfiyelerine, ek tasfiyelerine ve tasfiyeden dönmelerine ilişkin yönetmeliğin 86 ila 89 uncu madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır.

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Noter onaylı (23.2)Genel Kurul  Toplantı Tutanağı (1 adet asıl 2 adet fotokopi)

3) (23.3) Hazır Bulunanlar Listesi (2 adet asıl). Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

4) Çağrılı genel kurullarda (23.4)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

5) Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair (23.5) tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK-643; TTK-548/3)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author