12- Müdür Ataması

Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla;

2. Noter onaylı (12.2)Yönetim Kurulu Müdür Ataması Kararı( 1 asıl 2 fotokopi ),

3. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin (12.3)görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

a) Müdürlüğe seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

b)Müdürlüğe seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; ekinde noter onaylı Pasaport çevirisi(2 adet asıl) -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl)  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi aslı eklenmelidir.  Adresi yurtdışında ise adresi gösterir(12.4)beyan

4. Yeni seçilen Müdürlerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet ),

b) Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğrafı (2 adet),

d) Seçilen yetkili kişi veya kişilerin imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

5. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı (12.5)Yetkili Organ Kararı (1 asıl 1 fotokopi )

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor

About Author