22- Tasfiye Başlangıç(LTD.)

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86):

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Tasfiye genel kurul kararına dayanıyorsa noter onaylı (22.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı  (1 adet asıl 2 adet fotokopi). Tasfiye Başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği(1 asıl – 1 fotokopi)

3) (22.3)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 fotofopi) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

4) Çağrılı genel kurullarda (22.4)Gündem Kararı (2 adet fotokopi). Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

5) Seçilen Tasfiye memurunun imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde Tasfiye memurunun “Tasfiye Memuru ” unvanı ile Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

6)Tasfiye memurlarının 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi, 4 adet resim, 2 adet muhtar veya E-devletten ikametgah belgesi

7) (22.5)Alacaklılara çağrı ilanı

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

1- Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-643; TTK-536)

2- Yabancı Uyruklu Tasfiye Memuru var ise:

Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir. (22.6) Beyan

 Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

Fotoğraf (4 adet)

3-Şube kaydı olması halinde şubelerin kapanışı için gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

About Author