10- Müdür Ataması/ Müdür İptali(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR

***ŞİRKET ORTAKLARINDAN EN AZ BİRİNİN ŞİRKET MÜDÜRÜ OLMASI ZORUNLUDUR.

2) Noter onaylı (10.2)Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 1 asıl 1 fotokopi ) Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. (Yönetmelik Madde 26) .

3) (10.3)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 adet fot.) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

4) Çağrılı genel kurullarda (10.4)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündeme gerek yoktur.)

5) Şirkete yeni müdür ataması yapılmış ise müdürlerin;

a)T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

b)Muhtardan veya E devletten ikametgah belgesi (2 adet asıl)

c)Fotoğraf (2  adet)

d) Seçilen yetkili kişi veya kişilerin imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

6) Ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı (10.5)beyanları (TSY Madde 90/1-c)

7) Seçilen müdür ortakdışı yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı Pasaport çevirisi Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl)  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

8) Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 Adet asıl)

9) Müdürler kurulunda tüzel kişi üye var ise görev ve yetki dağılımında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca kararda, tüzel kişi müdürün gerçek kişi temsilcisinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (2 adet asıl) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir (10.6)beyan

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author