21- Tasfiyeye Giriş

Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 86):

GEREKLİ EVRAKLAR

2) Noter tasdikli(21.2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) ( 1 asıl 2 fotokopi )

3)Tasfiyeye geçiş ve sebebine ilişkin noter onaylı(21.3)yönetim kurulu karar örneği( 1 asıl 2 fotokopi ),

5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (21.5)(Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)

6) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)

7) Belirlenen tasfiye memurlarının ve değişmesi halinde yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet ),

b) E devletten veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (2 adet asıl),

c) Fotoğrafı (2 adet),

ç) Tasfiye memurunun imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

8) Genel Kurulda şirketin sona ermesi kararının alınabilmesi için Bakanlık veya diğer resmi kurumların izni gerekli olan şirketlerde buna ilişkin yazı

9) Çağrılı genel kurullarda (21.6)Yönetim Kurulu Gündem Kararı( 2 fotokopi) ve varsa  gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri. (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

10) (21.7)Alacaklılara çağrı ilanı

ÖNEMLİ NOT: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-536)

ÖNEMLİ NOT-2: Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan (21.8)Alacaklılar listesinin sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir

(21.9)20.Mart.2015 Tarih 29301 sayılı Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğe dair açıklamalar için tıklayınız.

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor. 

About Author