ODA AİDAT BORÇLARI 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR.

ODA AİDAT BORÇLARI 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR.

Sayın Üyemiz;

“7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun’a göre;

1. Üyelerimizin taksitlendirme imkânından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne veya temsilciliklerimize kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)

2. Kanun 31 Ağustos 2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı 2. Taksit aidat borçları yasa kapsamına dahil edilmemiştir.

3. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31 Ocak 2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak anapara borçlarının tamamını ödeyebilirler.

4. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. Yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen bir taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

5. Toplam anapara borç tutarları 28 Şubat 2021 tarihine kadar kredi kartı (Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası Worldcard) ile 6 taksitte ödenebilir.

6. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir. Kanunun yayım tarihi itibariyle aidat borçları silinmiş olan şahıs firmaların aynı zamanda oda üyelik koşullarını kaybetmiş olması durumunda üyelikleri re’sen silinecektir.

7. Bu Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların ilgili kanunda belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

Sadece İcra dosyası kapatma harcı yasal olarak borçlunun sorumluluğunda olduğu için ilgili icra Müdürlüğü’ne ödeme yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

About Author