Categories Gelen Duyurular KUTSO

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

Gümrük Yönetmeliğinin; Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin adli sicillerine ilişkin şartlarında düzenleme yapıldı; Menşe şahadetnamesi aranılacak haller ile ilgili 38 inci maddesinde yapılan değişiklikle; İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının aynı listelerde yer alan Diğer Ülkeler sütununda gösterilen gümrük vergisi oranından daha yüksek bir oranda belirlenmiş olması halinde eşyanın Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülke menşeli olduğunu tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi zorunlu olacak; Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat başlıklı 207 nci maddesinde yapılan değişiklikle; izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde izni veren gümrük idaresine herhangi bir müracaatta bulunulmaması halinde eşyaya ilişkin indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması nedeniyle alınmamış olan fark vergiler tahsil edilecek; Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, Nihai kullanıma tabi eşyaya ilişkin alınmış bir teminatın olmadığı izinlerle ilgili olarak izin süresinin 3 Mayıs 2023 ten önce dolduğu durumlarla ilgili olarak 30 günlük süre 3 Mayıs 2023 itibarıyla başlayacak; İhracat beyannamelerindeki Mali sorumlu kişi başlıklı 9 no.lu kutunun doldurulması kullanıcılar açısından ihtiyari olacak; İthalat beyannamelerindeki Yer ve tarih, beyan sahibi veya temsilcisinin adı ve imzası başlıklı 54 no.lu kutusunda beyanda bulunacak kişinin veya temsilcisinin adı soyadı ve imzası ile birlikte beyanın verildiği yer ve tarih yazılacak; Akaryakıtın, antrepo tanklarından gemilere, gemilerden de antrepo tanklarına tahliyesi için antreponun iskele veya platforma bağlı boru hattının olması şartı kapanmış akaryakıt antrepolarının, yeniden akaryakıt antreposu olarak faaliyete geçiş durumlarında aranmayacak; Antrepo Açma ve İşletme Koşulları ile Aranan Belgeler başlıklı EK 80 ininde ve 241 usulsüzlük cezası uygulanacak durumlarla ilgili EK 82 sinde de düzenlemeler yapıldı.

Read More

TOBB Manşet Haberleri

About Author