16- Şube Müdür Tayini(LTD.)

GEREKLİ EVRAKLAR

*** ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLEMEZ

2) (16.3)Genel Kurul Toplantı Tutanağı   ( Noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi )

3)(16.4)Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 adet asıl-1 adet fotokopi) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14)

4) Çağrılı genel kurullarda (16.5)Gündem Kararı ( 2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)

5) Yeni müdür seçiliyorsa;

a) Seçilen yetkili kişi veya kişilerin imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

b) 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi ,

c) 2 adet fotoğrafı,

d) 2 adet Muhtardan veya E devletten ikametgah belgesi

6) Seçilen müdür yabancı uyruklu ise;

-Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (2 adet asıl)  ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl,1 fotokopi); adresi yurtdışında ise adresi gösterir (16.6)beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

-Fotoğrafı (2 adet)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi(1 adet asıl)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author