8- Hisse Devri (Veraseten İntikal)(LTD.)

GEREKİ EVRAKLAR

*** İntikal nedeniyle paylar küsuratlı çıkarsa; Pay adetlerinin tam sayı olacak şekilde, küsuratlı payların varisler arasında dağıtılması gerekir. 

A-Veraset ilamı veya Miraçılık Belgesi ile tescil (feragatname yoksa)

2) Mahkemeden veraset ilamı veya Noterden mirasçılık belgesi (1 adet asıl veya onaylı sureti ve 1 adet fotokopisi)

3) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (2’şer adet fotokopi),

B-Genel Kurul Kararı ile tescil

2) Noter onaylı(8.3)Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 asıl 1 fotokopi ) 

3) (8.4)Hazır Bulunanlar Listesi (1 adet asıl-1 adet fot.)

4) Mahkemeden veraset ilamı veya Noterden mirasçılık belgesi (1 adet asıl veya onaylı sureti ve 1 adet fotokopisi)

5) Çağrılı genel kurullarda (8.5)Gündem Kararı (2 adet fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurulda gündem kararına gerek yoktur.)

6) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (2’şer adet fotokopisi)

7) Varsa Noterde düzenlenmiş Feragatname (1 adet asıl 1 adet fotokopisi) 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Notlar

a) Yeni ortak girişi varsa;

1) T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

2) Muhtardan veya E Devletten çıkarılan ikametgâh belgesi (1 adet asıl)

3) Fotoğraf (2 adet)

b) Veraset yoluyla 18 yaşından küçükler anne veya baba ile ortak oluyorsa, küçükler için mahkemeden kayyum atama kararı alınmalıdır.

c) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın Noter onaylı Pasaport Çevirisi ile ikamet adresi Türkiye’de ise noter onaylı ikamet teskeresi ve potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir (8.6)beyan

d) Esas sermaye payının, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge (1 adet asıl) ile gerek görülmesi halinde bu belgeye göre alınacak noter onaylı genel kurul kararı(1 asıl -1 fotokopi)

About Author