3- Merkez Nakli(A.Ş.)

1. (3.1)Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililer tarafından imzalanmış), 
2. (3.2)Meslek Grubu Listesi (Yetkililer tarafından imzalanmış), 
3. (3.3)Dilekçe (Yetkililer tarafından imzalanmış), 

4. Kayıtlı olduğunuz Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş belge  (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

5. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin  (3.4)Tadil Metni (Bakanlık Temsilcisi veya toplantı başkanlığı tarafından onaylı)  (2 adet asıl),
6. Merkez nakline ilişkin genel kurul toplantı evrakları; 

a) Noter onaylı  (3.5) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı) (1 adet asıl 2 adet fotokopi ),

b) (3.6)Hazır bulunanlar listesi ( 1 adet asıl 1 adet fotokopi ) Tek pay sahipli şirketlerde (Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269)  genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir. (Yönetmelik Madde 14) 

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (3.7) (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)(1adet  asıl-1adet  fotokopi) 
ç) Çağrılı genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem Kararı (2 fotokopi) ve varsa gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri (Çağrısız genel kurullarda gündem kararına gerek yoktur.)
7. Bütün ortakların ve yetkililerin; 
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ), 
b) E Devletten alınan veya Muhtardan onaylı ikametgah belgesi (1 adet asıl), 
c) Fotoğrafı (2 adet) 

d)Kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı Türkçe tercüme edilmiş pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl), Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi(1 adet asıl)

8. Temsile yetkili yönetim Kurulu üyelerinin imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde şirket unvanı altında düzenlenmiş, Ticaret Sicil Müdürlüğünde veya noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi Mersis Başvuru Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author