2- Şube Açılışı(A.Ş.)


1. Tüzel Kişiler için (2.1)Oda Kayıt Beyannamesi(Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 
2 (2.2)Meslek Grubu Listesi(Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 
3 (2.3) Dilekçe (Şube yetkilileri tarafından imzalanmış), 

4. Şube açılışına ilişkin noter onaylı (2.4)Yönetim Kurulu Kararı( 1 asıl – 2 fotokopi)

5. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı (2.5)Beyan Belgesi

6. Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu gerçek kişi ise;

a-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir 2.6 beyan

b-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

c- Fotoğrafı (2 adet)

d-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (2 adet asıl)

7.Şube yetkililerinin; 
a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl), 
b) E Devletten veya Muhtardan onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl), 
c) Fotoğrafı (2 adet),

d) Kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı Türkçe tercüme edilmiş pasaport sureti (2 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (2 adet asıl), Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi(1 adet asıl)
8.Şube adına imzaya yetkili olan kişi veya kişilerin imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde Ticaret sicil müdürlüğünce veya Noter tarafından düzenlenmiş unvan altında imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

9. Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author