1- Yeni Kayıt(A.Ş.)

Bir Anonim Şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, diğer şirketlerde şirket sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce veya Noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 250.000,00 TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir.

1.Tüzel Kişiler için(1.1)Oda Kayıt Beyannamesi(Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 
2. (1.2) Meslek Grubu Listesi (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 
3. (1.3) Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 
4. Pay sahipleri tarafından imzalı Ticaret Sicili Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylanmış Anonim Şirket Esas Sözleşmesi   (1 adet asıl- 2 adet  örnek)

5. Nakdi sermayenin en az ¼ ünün (yüzde25 i) ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu,
6.  Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;

a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

7) Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.

8. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı, 
9. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı (1.4)beyanları. (TSY Madde 69 / h) Bu belgede; Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
10. Yönetim kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin (1.7)Yetkili Organ Kararı noter onaylı örneği.(1 asıl-1 fotokopi)

11Temsile yetkili yönetim Kurulu üyelerinin imza örneklerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilememesi halinde şirket unvanı altında düzenlenmiş, Ticaret Sicil Müdürlüğünde veya noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1  adet asıl). (Beyannameyi Mersis Başvuru Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.

12. Ortak ve dışarıdan atanan yönetim kurulu üyelerinin

a)  T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

b) E Devletten veya Muhtardan ikametgâh belgesi (1 adet asıl)

c)  Fotoğraf (2 adet)

13. YABANCI UYRUKLU ORTAK VEYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ VARSA

A-Gerçek Kişi İse;

1-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir(1.6)beyan

2-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet asıl)

3- Fotoğrafı (2 adet)

4-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (2 adet asıl)

B-Tüzel Kişi İse;

1- Şirketin güncel ; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

2-İştirak kararı veya vekaletname. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda veya vekaletnamede  şirkete kurmak için gerekli evrakları imzalamaya ve kurulucak şirkete temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

3-İştirak kararında belirtilmedi ise; Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen vekaletname. Vekaletnamenin; Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde). (Bu vekaletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

4- Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

5-Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisi yabancı uyruklu ise;

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (2 adet asıl)

-Fotoğrafı (2 adet)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi(2 adet asıl)

Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir (1.6)beyan

NOT:

a-)Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

b)- Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket Vb. )  noter onaylı iştirak kararı (1 adet asıl) ve merkezi Kumluca ticaret sicili sınırları dışında ise son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi (1 adet asıl)

c)- 250.000,00 TL üzeri sermayesi olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu vardır (1136 sayılı avukatlık kanunu madde 35)

 NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

About Author