Görev ve Sorumluluklarımız

Odaların Görevleri 5174 sayılı Kanun  çerçevesinde belirlenmiştir. Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve  Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Odaların görevleri ana başlıklar itibariyle şöylece özetlenebilir:

 1. Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek.
   
 2. ​Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleklerinin gelişmesini sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak.
   
 3. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren her türlü incelemeleri yapmak, bu bilgi ve haberleri derleyerek üyelere ulaştırmak.
   
 4. Resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek.
   
 5. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit  etmek.
   
 6. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
   
 7. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.

Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.