Facebook

Yeniden Değerlendirme Oranı Hk.

 

Sayın Üyemiz;

10/11/2015 Tarh ve 29528 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 457 sıra nolu Vergi usul Kanunu Genel Tebliğinde 2015 yılı Yeniden Değerleme oranı % 5,58 olarak açıklanmıştır. İlgili Tebliğ aşağıdaki gibidir.

Üyelerimize duyurulur.

                                                                                                               Resmî Gazete
                                                                                                                  TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

                                                                                               VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

                                                                                                              (SIRA NO: 457)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.