Facebook

Arabuluculuk Eğitimleri.

 Ülkemizde mahkemelerin (adli yargının) dosya yükünün giderek çoğaldığı, bunun sonucunda yargılama sürelerinin uzadığı maliyelerin de arttığı belirtmektedir. Bu itibarla Birliğimiz, ticari uyuşmazlıklar ile işçi- işveren uyuşmazlıklarının çözümünde öncelikle tahkim ve/veya arabuluculuk yolları denetlenmesini, ancak bu yollardan sonuç alınamaması halinde adli yargıya başvurulmasını teşvik etmektedir. Esasen ahilik geleneğinden itibaren kültürümüzde var olan söz konusu alternatif  çözüm makanizmalarının, bugün gelişmiş ülkelerdeki gibi Birliğimiz ve Oda ve Borsalarımız öncülüğünde kurumsallaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

6325 sayılı "Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu" 7 Haziran 2012 tarihinde kabul edilerek, 22 Haziran 2012 tarih ve 28331 sayılı resmi Gazete'de; söz kanunun yönetmeliği ise 26 Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunmaktadır.

Birliğimiz 2015 yılı içerisinde, TOBB ETÜ SEM işbirliğiyle;bahse konu kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerekli şartları haiz oda ve borsa Meclis Üyeleri (Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri dahil), Genel Sekreterleri ve çalışmalarına yönelik olarak Ankara’da ve/veya muhtelif illerde arabuluculuk eğitimleri düzenlemeyi pilanlamaktaolup,eğitim giderleri ( ulaşım, iaşe ve ibadet hariç) Birliğimizle karşılanacaktır.

Ticari uyuşmazlıklar ve işçi-işveren uyuşmazlıkları alanlarını kapsayarak olan arabuluculuk eğitimine katılabilmek için hukuk fakültesinden en az 5 yıl önce mezun olma şartı aranmaktadır. Eğitimin süresi, asgari otuzaltı saati teorik ve onikisaati uygulamalı olmak üzere toplam kırksekiz saat olup, sınava girebilmek için kabul edilen azami devamsızlık süresi derslerin 1/12’si kadardır. Arabuluculuk eğitimini tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri için ise yapılacak yazılı sınav ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmaları istenmektesir. Yazılı sınav yılda iki kez, uygulamalı sınav ise yazılı sınav sunuçları açıkladıktan sonra yapılmaktadır.

Arabuluculuk eğitimlerinin tarih ve yerleri gelecek talebe göre şekillenecek olup, yararlanmak isteyenler için internet  sitemizde bulunan başvuru formunun Oda ve Borsalarımızca eksiksiz doldurularak 22 Mayıs 2015 tarihine kadar Birliğimize e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,