Facebook

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerektiği bildirilmiştir.
02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması hakkında Yönetmeliğin geçici 1'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının a bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirildiği belirtilmiştir.
"(1) a) 2006-2014 model taşıtlar 30/06/2015 tarihine kadar,"
"(2) a) 2006-2014 model taşıtlar için 31/12/2015 tarihine kadar,"
Bu kapsamda; tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 2006 - 2014 model olanları için 30/06/2015 tarihinden önce taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak isteyenlerin, yetkilendirilmiş kuruluşa bildirimde bulunup alınacak randevuya göre hareket etmesi zorunludur. Yapılacak inceleme sonucuna bağlı olarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgili taşıta Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca; tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliği yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi / ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 2006 - 2014 model olanları için 31/12/2015 tarihine kadar Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesini almak zorundadırlar.