Facebook

Tehlikesiz Atık Beyanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 08.12.2014 tarih ve 23320 sayılı yazısında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27.11.2014 tarih ve 51475790/145.02/15071 sayılı yazısı ile tehlikesiz atıkların yönetiminin 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğ çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatılmıştır.

Tebliğin 8 inci maddesinde tehlikesiz atık üreticisinin yükümlülüklerinin verilmekte olduğu, aynı maddenin 1 inci fıkrasının (ç) bendinde tehlikesiz atık üreticilerinin beyan yükümlülüğünün yer aldığı ifade edilmektedir. Söz konusu hükmün uygulanmasının, anılan tebliğin 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi uyarınca 01.01.2015 tarihinde başlayacağı bildirilmiştir.

Bakanlığın yazısında; beyan işlemlerinin bir önceki yılın atık verisine yönelik yapılmakta olduğu, takip eden yılın Ocak ve Mart ayları arasında gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, 01.01.2015 tarihinde başlayacak beyan yükümlülüğü doğrultusunda beyan edilecek olan 2015 yılı tehlikesiz atık bilgisinin, 2016 yılının Ocak ve Mart ayları arasında Bakanlığın Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, 2016 yılından başlayarak her yıl Ocak ve Mart ayları arasında tehlikesiz atık üreticilerinin oluşturdukları tehlikesiz atıklarına ilişkin bir önceki yıla ait atık beyanlarını Bakanlığın Çevre Bilgisi Sistemi (http://online.cevre.gov.tr) üzerinden bildirmeleri gerektiği belirtilmiştir.

İlgili Odamız üyelerine duyurulur.